NSPOH

Klachten 

De NSPOH doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch ergens niet tevreden over? Dan vernemen wij dat graag en doen wij ons best een oplossing voor u te vinden en onze dienstverlening te verbeteren. Uiteraard worden uw klachten vertrouwelijk behandeld.

Klachten over het onderwijs

Allereerst wendt u zich met een klacht over het onderwijs tot de betreffende opleider/adviseur. Indien u zich niet kunt vinden in het besluit van de NSPOH-opleider dan kunt u zich wenden tot de examencommissie. Tot 4 weken na het besluit van de NSPOH-opleider kunt u een bezwaar indienen bij de examencommissie van uw opleiding. Dit doet u schriftelijk, geadresseerd aan het secretariaat van de betreffende examencommissie, of via de e-mail (zie hieronder). Binnen 5 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging. De examencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar een beslissing en deelt deze schriftelijk mee aan de deelnemer en de betrokkenen binnen de NSPOH. Verwacht zij deze termijn niet te halen, dan ontvangt de deelnemer bericht waarin vermeld wordt binnen welke termijn de klacht wel afgehandeld zal zijn.

  • Medische vervolgopleidingen
    Uw correspondentie richt u tot het secretariaat van de examencommissie van de medische vervolgopleidingen: j.wuis@nspoh.nl.
  • Master of Public Health (MPH), de Opleiding Sociaal Verpleegkundige Algemene Gezondheidszorg en de Opleiding Jeugdverpleegkundige in de JGZ
    Uw correspondentie richt u tot het secretariaat van de examencommissie: m.tuinfort@nspoh.nl
  • Bij en nascholing en in-company
    Uw correspondentie richt u tot het secretariaat van de examencommissie van de bij- en nascholing en in-company: n.selier@nspoh.nl.

Klachten over ongewenst gedrag

Indien u als deelnemer een klacht heeft over ongewenst gedrag (bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, discriminatie) dan kunt u zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon: Karoline Havenaar. Zij is ook te bereiken via telefoonnummer 030-2336060.

Overige klachten

Met klachten van een andere aard dan bovenstaand wendt u zich tot de klachtencoördinator. U kunt een e-mail sturen naar klachtenregistratie@nspoh.nl. De klacht komt dan binnen bij de kwaliteitscoördinator, Linda van der Knoop. Zij stuurt de klacht door naar de medewerker die de klacht zal afhandelen. U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst van de klacht, met daarin de gegevens van de medewerker die de klacht in behandeling heeft genomen. Wij streven ernaar de klacht binnen 6 weken naar tevredenheid af te handelen. Klachten worden anoniem geregistreerd en 5 jaar bewaard.

Beroepsmogelijkheden tegen besluiten examencommissie

Deelnemers van de medische vervolgopleidingen die zich niet kunnen vinden in de door de examencommissie genomen besluiten kunnen binnen 8 weken na eerste indiening van het geschil bij de examencommissie van de medische vervolgopleiding beroep aantekenen bij de geschillencommissie van de KNMG (ook als de examencommissie nog geen uitspraak heeft gedaan dient u deze termijn in acht te nemen). Voor de beschrijving van de procedure zie: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/wat-doet-de-rgs/bezwaar-beroep-en-geschil/geschillencommissie-geschillenprocedure.htm​. Uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend.

Overige deelnemers kunnen bezwaar aantekenen tegen besluiten van hun examencommissie bij de Beroepscommissie. Zie onder Beroepsmogelijkheden tegen de afhandeling van overige klachten.

Beroepsmogelijkheden tegen de afhandeling van overige klachten

Een beroep tegen de afhandeling van overige klachten kan binnen 6 weken na afhandeling van de klacht worden ingediend bij de Beroepscommissie, bestaande uit 3 externe onafhankelijke leden. De Beroepscommissie doet binnen 4 weken na ontvangst van het beroep een uitspraak en communiceert deze aan de betrokkenen. Indien het langer duurt om tot een uitspraak te komen, wordt de indiener van het beroep geïnformeerd binnen welke termijn wel een uitspraak kan worden gedaan. De uitspraak van de Beroepscommissie is bindend. De contactpersoon van deze commissie is mw.mr L. Roelofsen, e-mail: ldr@dds.nl