NSPOH

Profielopleiding Medische Milieukunde (1e fase M&G)

Arts medische milieukunde

 • Print
 • Send a friend
 • Op het snijvlak van gezondheid en milieu

  De onderwerpen zijn even alledaagse als belangrijk: luchtverontreiniging, geluidsoverlast en een gezond binnenmilieu. Dit zijn belangrijke onderwerpen binnen de medische milieukunde, een discipline die bij uitstek geschikt is voor artsen die van teamwork houden en goed bestand zijn tegen stress.

  Het beroep

  Als arts medische milieukunde legt u de relatie tussen milieufactoren in de leefomgeving en de gezondheid. U beoordeelt de risico’s, adviseert bewoners en geeft beleidsadviezen aan gemeenten, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten of eigen onderzoek. Communicatie over risico’s is een belangrijk onderdeel van het werk.  Het gaat hierbij niet alleen om de risico’s van langdurige blootstelling aan bijvoorbeeld fijn stof of ten gevolge van bodemverontreiniging, maar ook om ongerustheid hierover. De arts MMK kan ook een belangrijke rol spelen in de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen als deze zich ook als Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) registreert. 

  Wat u leert

  U wordt opgeleid tot deskundige in de medische milieukunde – zowel op regionaal als bovenregionaal niveau. Daartoe leert u essentiële zaken over (milieu)epidemiologie, toxicologie, stralingshygiëne, risicobeoordeling, milieurecht en risico- en crisiscommunicatie. Ook leert u binnen welk kader uw werk als medisch milieukundige valt en welke netwerken nodig zijn. U ontdekt hoe u samen met anderen succesvol beleid voor medische milieukunde kunt ontwikkelen en uitvoeren

  Voor wie

  Artsen werkzaam in de medische milieukunde. Informatie over voorwaarden om deel te nemen, zie: Medische vervolgopleiding maatschappij & gezondheid (M&G) 1e fase.

  Kwaliteitsbewaking

  De medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid is ontwikkeld vanuit wensen en eisen uit het veld en is opgezet volgens het Canmeds competentie model. Het curriculum voor de verschillende profielen is gebaseerd op Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) zoals geformuleerd door de wetenschappelijke verenigingen. De onderwijsvisie is beschreven in het handboek sociale geneeskunde, hoofdstuk 3. Een onderwijscommissie en een aantal profielcommissies adviseren de NSPOH over het opleidingsaanbod en het niveau van de opleiding; ook is de commissie betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

  Theorie en praktijk

  Het onderwijs sluit aan op de belangrijkste ontwikkelingen in het werkveld en is gericht op de dagelijkse praktijk van uw werk. Centraal in de opleiding staat de praktijkscholing met toegesneden praktijkopdrachten om uw persoonlijke competenties uit te breiden.
  Deze praktijkopleiding krijgt vorm vanuit een opleidingsinrichting waar een opleider u in het dagelijkse werk begeleidt.

  Opleiding op maat

  Het opleidingsprogramma wordt per deelnemer individueel vastgesteld. De Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) gaat ervan uit dat een volwaardige MMK-arts zowel de 1e als de 2e fase heeft afgerond.

  Met een beperkt aanvullend programma komt de arts MMK in aanmerking voor een registratie tot Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). 

  Opzet profielopleiding

  Medische Milieukunde is één van de profielopleidingen van de Opleiding Maatschappij & Gezondheid (M&G  Het profielspecifieke cursorisch onderwijs  in de eerste fase wordt individueel samengesteld met in Nederland  beschikbare modules.

  Wanneer

  Instromen in deze opleiding is in principe op meerdere momenten in het jaar mogelijk U kunt uw keuze afstemmen op de startdata van de losse modules. De eerstvolgende gezamenlijke startdag van de verschillende profielen in de 1e fase van de medische vervolgopleiding Maatschappij & gezondheid is donderdag 12 januari 2017. 

  Aanmelding

  Heeft u belangstelling voor deze opleiding dan meldt u zich aan via de aanmeld-knop. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met u op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. Meestal dient u extra informatie, zoals een CV, kopieën van diploma’s, op te sturen. Na ontvangst van de ingevulde documenten ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak voor een gesprek dat bij de NSPOH plaatsvindt. Wanneer u na het intakegesprek besluit de opleiding daadwerkelijk te volgen, ontvangt u overeenkomsten die ondertekend dienen te worden. Vervolgens ontvangt u een definitieve plaatsingsbevestiging.

  Waar

  Utrecht en andere locaties

  Omvang en individualisering opleidingsduur

  Totale opleiding: 80 dagen, twee jaar.

  Indien u in aanmerking denkt te komen voor verkorting van de opleidingsduur, klik op Individualisering opleidingsduur medische vervolgopleidingen en gevolgen voor de deelnemer aan opleiding in de sociale geneeskunde

  Of download de pdf.

  Toelatingseisen

  Diploma basisarts BIG- geregistreerd. Werkzaam zijn bij een RGS erkende opleidingsinrichting.

  Kosten

  De prijs voor de opleiding bedraagt € 51.500 (prijspeil 2017). Kosten voor keuzeonderwijs worden apart in rekening gebracht. De exacte kosten zijn afhankelijk van het onderwijs dat u daadwerkelijk volgt. Voor de kosten klik hier.
  U dient u in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS. Voor de kosten klik hier.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier

  Subsidie

  Uw werkgever kan in aanmerking komen voor subsidie voor deze vervolgopleiding. Het ministerie van VWS draagt via het Opleidingsfonds Zorg bij in de kosten van het cursorische onderwijs en de financiering van de niet-productieve uren van aios en opleider. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de opleidingscoördinator van uw instelling, met GGD Nederland of de NSPOH.

  Filmpresentatie

  ‘Arts Maatschappij & Gezondheid, middenin de samenleving’