NSPOH

Opleiding tot Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen

 • Print
 • Send a friend
 • Rots in de branding bij (dreigende) rampen

  Ongelukken met gevaarlijke stoffen vereisen specialistische kennis over de korte en lange termijn effecten van blootstelling aan chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen. Bij rampen met deze zogeheten CBRN-stoffen komt u als Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen, ofwel GAGS, in actie. U bent een specialist op het raakvlak van gezondheid en gevaarlijke stoffen. U houdt het hoofd koel in crisissituaties en wilt graag professioneel advies bieden bij acute milieu-incidenten en (dreigende) rampen. Kies dan voor de opleiding tot GAGS.

  Het beroep

  Als GAGS hebt u een operationele functie bij een (vermoedelijk) incident met gevaarlijke stoffen. Deze gespecialiseerde adviseur is gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende advisering tijdens de acute fase van een incident. U versterkt zo nodig het Regionaal Operationeel Team, maar kunt ook worden opgeroepen voor werk in het Actiecentrum of deelname aan het Coördinatieteam Plaats Incident. U adviseert over de te verwachten gezondheidseffecten en wenselijke acties tijdens en na het incident. U rapporteert aan de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) en werkt nauw samen met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer en de sectie communicatie.

  De opleiding

  De opleiding tot GAGS vindt grotendeels plaats in de praktijk, waarbij u als GAGS in-opleiding onder begeleiding van een praktijkopleider werkzaam bent bij een organisatie die verantwoordelijk is voor gezondheidskundig advies bij milieu-incidenten, meestal een GGD of een GHOR. Naast de praktijkopleiding volgt u een cursorisch onderwijsprogramma onder auspiciën van de NSPOH. De opleiding zelf, dat wil zeggen de praktijkopleiding en het cursorisch programma, duurt twee jaar. Daarnaast moet u ook 1,5 – 2 jaar meedraaien in piketdiensten, zowel in de voorwacht als in de achterwacht. Uw praktijkopleider beoordeelt in samenspraak met de NSPOH wanneer u kunt starten met de piketdiensten en wanneer u deze heeft afgerond.. Tijdens de piketdiensten dient u te hebben deelgenomen aan een minimum aantal van 12 operationele optredens, waarvan 4 GRIP-situaties op niveau 2/3. Tijdens dit deel van de praktijkopleiding dienen alle competenties in de praktijk beoefend te zijn.

  Voorwaarden

  • U hebt een medisch biologische achtergrond (op academisch niveau) met specialisatie in epidemiologie, toxicologie of arbeidshygiëne
  • U werkt op een afdeling medisch milieukundige hulpverlening en advisering bij een instelling (GGD, GHOR, RIVM) waar u tijdens de opleiding minimaal 0,2 fte werkzaam bent in een operationele GAGS functie.
  • U wordt op de werkplek begeleid door een opleider die beschikt over een GAGS registratie en die de driedaagse training ‘Praktijkopleider aios Sociale Geneeskunde’ heeft gevolgd.

  Voor artsen MMK gelden andere voorwaarden. Zij komen met een beperkt aanvullend programma op de profielopleiding MMK in aanmerking voor een registratie tot Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen.

  Registratie

  Na succesvolle afronding van de opleiding en volbrenging van de piketdiensten kunt u zich laten registreren als GAGS. De registratie wordt uitgevoerd door Hobéon SKO. Het registratieproces en de criteria zijn beschreven in de Regeling GAGS.

  Praktijk en theorie

  De opleiding is opgezet volgens het competentieprofiel zoals geformuleerd in de ‘Opleidingseisen GAGS v1’ (2008) De opleiding bestaat uit werken in de praktijk, verplichte piketdiensten en een cursorisch onderwijsprogramma voor de theoretische onderbouwing. Centraal staat de praktijkopleiding op de werkplek die plaatsvindt onder begeleiding van een praktijkopleider. Deze beoordeelt de praktijkopdrachten en uw deelname aan landelijke en regionale oefeningen, en bespreekt minimaal eens in de twee weken uw vorderingen en voortgang.

  Kennis en vaardigheden

  Kennis en vaardigheden die nodig zijn om de functie als GAGS goed te kunnen vervullen, vormen de basis van de opleiding. U krijgt inzicht in de regionale en landelijke draaiboeken bij crises en leert hoe de crisisketen functioneert bij een (dreigende) ramp en wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende ketenpartners. U leert de (acute en lange termijn) gezondheidsrisico’s inschatten en welke maatregelen noodzakelijk zijn om bevolking en hulpverleners zo goed mogelijk te beschermen tegen schadelijke effecten van gevaarlijke stoffen. Ook krijgt u training in communicatietechnieken om in crisissituatie snel en kundig adviezen te formuleren en om te gaan met de media.

  Het cursorisch programma

  Het Cursorisch programma opleiding GAGS dient als ondersteuning bij de praktijkopleiding. U krijgt individuele begeleiding van de NSPOH opleider, Henk Jans (arts M&G Medische Milieukunde, chemicus en geregistreerd GAGS).

  U dient voor u start met de GAGS opleiding een instroomprogramma te hebben gevolgd om basiskennis en kennis van het werkveld (stages) op peil te brengen. Afhankelijk van uw instapniveau kunt u deze onderdelen in overleg met de NSPOH opleider ook tijdens de GAGS opleiding volgen. Wel dient u het instroomprogramma te voltooien voor u start met de Piketdiensten. Het cursorisch programma bestaat uit een aantal specifieke onderdelen om kennis te verdiepen en vaardigheden aan te scherpen:

  1.  methodologie,
  2. risicocommunicatie,
  3. gevaarlijke stoffen (CBRN: chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair) en
  4. medische en klinische toxicologie.

  Het eindexamen bestaat uit minimaal twee scenario sessies.

   

  Cursorisch programma opleiding GAGS

   

  Instroomprogramma

  In overleg met de NSPOH opleider kunt u het instroomprogramma tijdens de opleiding volgen. Het instroomprogramma bestaat uit een aantal basismodulen en stages.

  • Pigor cursus A + B RUN
  • General Toxicology POT*
  • Kennispublicaties GHOR*
  • Basismodule Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (OCR)*

  Tot de verplichte stages behoren:

  • Kennismaken Ambulance (1 dag)*
  • Kennismaken SEH (1 dag)*
  • Meelopen Afdeling Medische Milieukunde ( 1 week)*

  Cursorisch programma

  1.Methodologie

  • Risk assessment
  • Chemiekaarten /werken met chemiekaarten

  2.Risicocommunicatie

  3. Gevaarlijke stoffen

  Gevaarlijke stoffen worden onderscheiden in chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen. Deze CBRN-stoffen zijn in het cursorische programma opgenomen in de vorm van:

  4. Medische en klinische toxicologie

  Het onderdeel medische en klinische toxicologie bestaat uit een afgestemd programma samengesteld door het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

  *verplichte, en met succes afgeronde, onderdelen voor het draaien van piketdiensten.

  Toetsing en beoordeling

  U houdt een portfolio bij op de Digitale leeromgeving van de NSPOH. Tijdens de opleiding vinden in totaal vijf voortgangsgesprekken plaats met de praktijkopleider, waarvan twee in aanwezigheid van de NSPOH opleider. Bij het laatste zogeheten tripartiete gesprek vindt de geschiktheidsbeoordeling plaats. Op basis van uw portfolio stelt de NSPOH een studieoverzicht op. Nadat u ook de piketdienst hebt afgerond ontvangt u een definitieve eindverklaring. Hiermee kunt u bij Hobéon Sko registratie als GAGS aanvragen.

  Wanneer

  Vanwege ontwikkelingen rondomt het beroep van de GAGS neemt de NSPOH op dit moment geen nieuwe GAGS in opleiding aan.