NSPOH

Profielopleiding beleid en advies (1e fase M&G)

Arts beleid en advies

 • Print
 • Send a friend
 • Bewaker van de collectieve én individuele toegang tot de zorg Iedereen in Nederland heeft recht op kwalitatief goede zorg, maar de middelen zijn beperkt. Aan u de taak dit vraagstuk op zowel collectief als individueel niveau binnen een medisch, juridisch en financieel kader te plaatsen. U adviseert binnen het spanningsveld toegang tot zorg, kwaliteit van zorg en kosten van zorg.

  Het beroep

  De arts beleid en advies (B&A) werkt vanuit het volledige perspectief van het systeem rond volksgezondheid en gezondheidszorg. U analyseert en adviseert over zorginhoudelijke vraagstukken uit preventie, cure en care op micro- en mesoniveau. U baseert uw analyse en advies op wetenschappelijke inzichten en neemt hierbij epidemiologische, financiële, gezondheidseconomische, maatschappelijke en politieke aspecten in overweging.

  Als medisch adviseur bij bijvoorbeeld een zorgverzekeraar toetst u op individueel niveau of een bepaalde behandeling de juiste keuze is en in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Daarnaast adviseert u op collectief niveau over de kwaliteit van de zorg bij bijvoorbeeld zorginkoop.

  Wat u leert

  Het onderwijs sluit aan op de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving zoals WLZ, Wmo en Zvw. U traint uw vaardigheden op het gebied van procesmanagement, adviesvaardigheden en krachtenveldanalyse. U leert ethische dilemma’s analyseren en in een breder kader plaatsen.

  Voor wie

  Artsen die werkzaam zijn op het gebied van beleid en management van de gezondheidszorg en zich verder willen specialiseren op dit vakgebied. U werkt bijvoorbeeld bij een zorgverzekeraar, een GGD, het college van zorgverzekeringen, in de staf van een zorginstelling, bij een ministerie, een indicatieorgaan of bij de inspectie Gezondheidszorg. Informatie over voorwaarden om deel te nemen, zie: Medische vervolgopleiding maatschappij & gezondheid (M&G) 1e fase.

  Kwaliteitsbewaking

  De medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid is ontwikkeld vanuit wensen en eisen uit het veld en is opgezet volgens het Canmeds competentie model. Het curriculum voor de verschillende profielen is gebaseerd op Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) zoals geformuleerd door de wetenschappelijke verenigingen. De onderwijsvisie is beschreven in het handboek sociale geneeskunde, hoofdstuk 3. Een onderwijscommissie en een aantal profielcommissies adviseren de NSPOH over het opleidingsaanbod en het niveau van de opleiding; ook is de commissie betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

  Ontwikkeling competenties

  In de profielopleiding beleid en advies (B&A) is veel aandacht voor sociaal medische advisering. U krijgt een theoretische onderbouwing over het opzetten van een analyse en het uitvoeren van verkenning en het samenstellen van een advies. Daarnaast komt beleidsontwikkeling aan de orde. U maakt kennis met de wettelijke kaders en de relevante netwerken. U ontdekt hoe u samen met anderen succesvol beleid kunt ontwikkelen en uitvoeren. Ontwikkeling en training van de vereiste competenties staat in deze profielopleiding centraal.

  Afwisselend programma

  De opleiding sluit aan op de belangrijkste ontwikkelingen in het werkveld en is gericht op de dagelijkse praktijk. Het onderwijs is modulair opgebouwd. Alle kennis en vaardigheden worden aangeboden in een afwisselend programma van interactieve colleges, vaardigheidstrainingen, moduleopdrachten en thematische leerwerkgroepen.

  Docenten

  U krijgt les van ervaren specialisten en deskundigen. Daarnaast wordt u begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH.

  Opzet profielopleiding

  B&A is een van de profielopleidingen van de Opleiding Maatschappij & Gezondheid (M&G). Tijdens de opleiding maakt u moduleopdrachten en loopt u stage. De praktijkopleiding vindt plaats op de eigen werkplek en wordt onder andere door de opleider en via praktijkopdrachten getoetst. De volledige opleiding wordt afgerond met een registratie in profiel B&A. U kunt ook één of meerdere losse modules volgen. Het cursorisch programma B&A bestaat uit een algemeen deel, een specifiek profielgericht deel en een deel keuzeonderwijs.

  Wanneer

  Instromen in deze opleiding is in principe op meerdere momenten in het jaar mogelijk U kunt uw keuze afstemmen op de startdata van de losse modules. De eerstvolgende gezamenlijke startdag van de verschillende profielen in de 1e fase van de medische vervolgopleiding Maatschappij & gezondheid is donderdag 12 januari 2017. 

  Aanmelding

  Heeft u belangstelling voor deze opleiding dan meldt u zich aan via de aanmeld-knop. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met u op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. Meestal dient u extra informatie, zoals een CV, kopieën van diploma’s, op te sturen. Na ontvangst van de ingevulde documenten ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak voor een gesprek dat bij de NSPOH plaatsvindt. Wanneer u na het intakegesprek besluit de opleiding daadwerkelijk te volgen, ontvangt u overeenkomsten die ondertekend dienen te worden. Vervolgens ontvangt u een definitieve plaatsingsbevestiging.

  Waar

  Utrecht

  Omvang en individualisering opleidingsduur

  Totale opleiding: 80 dagen, twee jaar.

  Indien u in aanmerking denkt te komen voor verkorting van de opleidingsduur, klik op Individualisering opleidingsduur medische vervolgopleidingen en gevolgen voor de deelnemer aan opleiding in de sociale geneeskunde.
  Of download de pdf.

  Aantal deelnemers

  Maximaal 20

  Toelatingseisen

  Diploma basisarts BIG- geregistreerd. Werkzaam zijn bij een RGS erkende opleidingsinrichting.

  Kosten

  De prijs voor de opleiding bedraagt € 31.500 (prijspeil 2017). Kosten voor keuzeonderwijs worden apart in rekening gebracht. De exacte kosten zijn afhankelijk van het onderwijs dat u daadwerkelijk volgt. Voor de kosten klik hier.
  U dient u in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS. Voor de kosten klik hier.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier

  Filmpresentatie

  Bekijk hieronder het filmpje ‘Arts Maatschappij & Gezondheid, profiel Beleid en Advies, middenin de samenleving’