NSPOH

Profielopleiding sociaal medische indicatiestelling en advisering (1e fase M&G)

Arts sociaal medische indicatiestelling en advies

 • Print
 • Send a friend
 • Oordelen over recht op collectieve gezondheidsvoorzieningen

  De gezondheidszorg in ons land staat op een hoog peil. Zo hebben we een vangnet voor mensen met gezondheidsproblemen die voortkomen uit een combinatie met maatschappelijke of psychosociale problemen. Aan u de taak deze collectieve middelen onafhankelijk en toetsbaar te verdelen.

  Het beroep

  Als arts indicatiestelling en advisering (I&A) toetst u of iemand die een beroep doet op een collectieve (zorg)voorziening daarop aanspraak kan maken vanuit wettelijke kaders en regelgeving. U onderzoekt bijvoorbeeld of iemand in aanmerking komt voor een traplift, een vervoersvoorziening of een gehandicaptenparkeerkaart. Ook indiceert u voor persoonlijke verzorging of opname in een verpleeghuis. Als arts medische indicatiestelling en advisering vervult een belangrijke taak in onze samenleving.

  Wat u leert

  Het onderwijs sluit aan op de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving (zoals WLZ, Wmo, Participatiewet, en Wajong). U leert op basis van medisch dossieronderzoek te indiceren en te adviseren over recht op collectieve sociaal medische voorzieningen.

  Voor wie

  Artsen die werkzaam zijn op het gebied van sociaal medische indicatiestelling en advies en zich verder willen specialiseren op dit vakgebied. U werkt bijvoorbeeld bij een zorgverzekeraar, een GGD, een indicatieorgaan of bij de inspectie Gezondheidszorg. Informatie over voorwaarden om deel te nemen, zie: Medische vervolgopleiding maatschappij & gezondheid (M&G) 1e fase.

  Kwaliteitsbewaking

  De medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid is ontwikkeld vanuit wensen en eisen uit het veld en is opgezet volgens het Canmeds competentie model. Het curriculum voor de verschillende profielen is gebaseerd op Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) zoals geformuleerd door de wetenschappelijke verenigingen. De onderwijsvisie is beschreven in het handboek sociale geneeskunde, hoofdstuk 3. Een onderwijscommissie en een aantal profielcommissies adviseren de NSPOH over het opleidingsaanbod en het niveau van de opleiding; ook is de commissie betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

  Ontwikkeling competenties

  In de profielopleiding sociaal medische indicatiestelling en advisering (I&A) is veel aandacht voor het indicatieproces en voor sociaal medische advisering. U krijgt een theoretische onderbouwing over het opzetten van een analyse en het uitvoeren van verkenning en het samenstellen van een advies. Daarnaast komt beleidsontwikkeling aan de orde. U maakt kennis met de wettelijke kaders en de relevante netwerken. U ontdekt hoe u samen met anderen succesvol beleid kunt ontwikkelen en uitvoeren. Ontwikkeling en training van de vereiste competenties staat in deze profielopleiding centraal.

  Afwisselend programma

  De opleiding sluit aan op de belangrijkste ontwikkelingen in het werkveld en is gericht op de dagelijkse praktijk. Het onderwijs is modulair opgebouwd. Alle kennis en vaardigheden worden aangeboden in een afwisselend programma van interactieve colleges, vaardigheidstrainingen, moduleopdrachten en thematische leerwerkgroepen.

  Docenten

  U krijgt les van ervaren specialisten en deskundigen op het gebied infectieziektebestrijding. Daarnaast wordt u begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH.

  Opzet profielopleiding

  I&A is een van de profielopleidingen van de Opleiding Maatschappij & Gezondheid (M&G). Tijdens de opleiding maakt u moduleopdrachten en loopt u stage. De praktijkopleiding vindt plaats op de eigen werkplek en wordt onder andere door de opleider en via praktijkopdrachten getoetst. De volledige opleiding wordt afgerond met een registratie in profiel I&A. U kunt ook één of meerdere losse modules volgen.

  Het cursorisch programma I&A bestaat uit een algemeen deel, een specifiek profielgericht deel en een deel keuzeonderwijs.

  In overleg met de instituutsopleider kiest u relevant keuzeonderwijs dat leidt tot verdieping of verbreding van uw handelen.

  Wanneer

  Instromen in deze opleiding is in principe op meerdere momenten in het jaar mogelijk U kunt uw keuze afstemmen op de startdata van de losse modules. De eerstvolgende gezamenlijke startdag van de verschillende profielen in de 1e fase van de medische vervolgopleiding Maatschappij & gezondheid is donderdag 12 januari 2017. 

  Aanmelding

  Heeft u belangstelling voor deze opleiding dan meldt u zich aan via de aanmeld-knop. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met u op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. Meestal dient u extra informatie, zoals een CV, kopieën van diploma’s, op te sturen. Na ontvangst van de ingevulde documenten ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak voor een gesprek dat bij de NSPOH plaatsvindt. Wanneer u na het intakegesprek besluit de opleiding daadwerkelijk te volgen, ontvangt u overeenkomsten die ondertekend dienen te worden. Vervolgens ontvangt u een definitieve plaatsingsbevestiging.

  Waar

  Utrecht

  Omvang en individualisering opleidingsduur

  Totale opleiding: 80 dagen, twee jaar.

  Indien u in aanmerking denkt te komen voor verkorting van de opleidingsduur, klik op Individualisering opleidingsduur medische vervolgopleidingen en gevolgen voor de deelnemer aan opleiding in de sociale geneeskunde

  Of download de pdf.

  Aantal deelnemers

  Maximaal 20 

  Toelatingseisen

  Diploma basisarts BIG- geregistreerd. Werkzaam zijn bij een RGS erkende opleidingsinrichting.

  Kosten

  De prijs voor de opleiding bedraagt € 31.500 (prijspeil 2017). Examengeld, inschrijfgeld RGS en kosten voor keuzeonderwijs worden apart in rekening gebracht. De exacte kosten van het keuzeonderwijs zijn afhankelijk van het onderwijs dat u daadwerkelijk volgt. Voor de kosten klik hier.

  U dient u in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS. Voor de kosten klik hier.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier

  Meer informatie

  Zie de website van de KNMG.