NSPOH

Medische vervolgopleiding verzekeringsgeneeskunde

Verzekeringsarts

 • Print
 • Send a friend
 • Dé specialist op het gebied van sociale zekerheid

  U wilt mensen helpen optimaal te functioneren in het arbeidsproces. U wilt hun mogelijkheden scherp en transparant beoordelen binnen de wettelijke kaders en polisvoorwaarden. Rechtmatige en rechtsgelijke behandeling staat bij u hoog in het vaandel. U bent besluitvaardig, standvastig, zakelijk, tactvol en betrokken. U vindt het boeiend te bewegen in het krachtenveld van verzekerden, opdrachtgevers en behandelaars. U wilt een goede dokter zijn én een goede beoordelaar. Kies dan voor de medische vervolgopleiding verzekeringsgeneeskunde.

  Het beroep

  Als verzekeringsarts fungeert u als een spin in het web — met als belangrijkste taak: medisch objectief vaststellen of een ziekte of gebrek iemand beperkt in het functioneren op zijn werk en wat vervolgens de mogelijkheden voor participatie zijn. U beoordeelt of de door u onderzochte verzekerde recht heeft op een uitkering op basis van een publieke arbeidsongeschiktheidsregeling (ZW, WIA, WAJONG), of particuliere arbeidsongeschiktheids- of letselschadeverzekering. Ofwel u beoordeelt of er sprake is van arbeidsvermogen in het kader van de participatiewet. U bent nauw betrokken bij de begeleiding naar herstel, het vinden van passend werk en het zoeken naar mogelijkheden voor re-integratie.

  De opleiding

  De medische vervolgopleiding verzekeringsgeneeskunde duurt 4 jaar en leidt tot inschrijving in het register van verzekeringsartsen. Tijdens de opleiding bent u als AIOS werkzaam op het gebied van verzekeringsgeneeskunde bijvoorbeeld bij het UWV of een particuliere verzekeringsmaatschappij. Hierdoor fungeert de praktijk als leerwerkplek om uw competenties te oefenen en te ontwikkelen. U leert dankzij uw dagelijkse werk onder begeleiding van uw praktijkopleider en op basis van praktijkopdrachten. Parallel aan de praktijkopleiding vindt het instituutsonderwijs plaats. Hierbij krijgt u kennis en vaardigheden aangeboden in een afwisselend programma van interactieve colleges, vaardigheidstrainingen, moduleopdrachten en thematische werkgroepen.

  Tijdens de opleiding krijgen verzekeringsartsen en bedrijfsartsen regelmatig in multi-disciplinaire groepen onderwijs. Zij werken dan vakoverstijgend samen aan moduleopdrachten. Dit ervaren zij als een meerwaarde. 

  Voorwaarden

  Om aan deze medische vervolgopleiding verzekeringsgeneeskunde deel te nemen bent u als (basis) arts tenminste 50% per week werkzaam op het gebied van verzekeringsgeneeskunde. Verder bent/hebt u:

  Kwaliteitsbewaking

  De medische vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde is ontwikkeld vanuit wensen en eisen in het veld en is opgezet volgens het CanMEDS-model. Het curriculum is gebaseerd op de Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) zoals geformuleerd door het College Sociale Geneeskunde (CSG). De onderwijsvisie op verzekeringsgeneeskunde is beschreven in het handboek sociale geneeskunde, hoofdstuk 5. Een speciale onderwijscommissie adviseert de NSPOH over het opleidingsaanbod en het niveau van de opleiding; ook is de commissie betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

  Competentiegericht

  Binnen de opleiding staan professionele competenties centraal. U leert adequaat te handelen in complexe beroepssituaties, constructief samen te werken in multidisciplinair verband en effectief te communiceren. De praktijkopleiding staat voorop en de instituutsopleiding sluit er naadloos op aan. Beide vormen van opleiding zijn een geïntegreerd geheel.

  Werken en leren

  De medische vervolgopleiding bestaat voor 80% uit werken in de praktijk onder begeleiding van uw praktijkopleider en voor 20% uit cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Dat betekent bij full time dienstverband gemiddeld 4 dagen per week opleiding op de werkplek en gemiddeld één dag per week instituutsopleiding. U bent zelf verantwoordelijk voor uw leerproces. U stelt een eigen portfolio samen om uw competenties concreet te maken en uw ontwikkeling te volgen.

  Onderwijsperioden

  De opleiding is ingedeeld in verschillende onderwijsperioden met een inhoudelijk thema:

  1. Inleiding Sociale Geneeskunde
   Inzicht in sociale verzekering, wettelijke kaders en basisvaardigheden bij het beoordelen en vaststelling van mogelijkheden. Deze module kan als losse module worden gevolgd, zie ook het tabblad "praktische info" onder "kosten".
  2. Beroepsvaardigheden en instrumenten
   Verdieping in regelgeving, protocollen, beoordelingsmethodieken; schrijfvaardigheden en argumenteren, evidence based werken.
  3. Verzuim en re-integratie
   Kennismaken met effectieve verzuimbegeleiding, belasting in functies en risico’s in arbeid alsook arbodienstverlening, verzuimpreventie en mogelijkheden tot interventies.
  4. Private verzekering
   Verdieping in verzekeringen in de private sector (arbeidsongeschiktheid, leven, letselschade); inzicht in risicomanagement en nieuwe ontwikkelingen.
  5. Onderzoeksproject
   U verdiept zich in het evidence-based werken, het kritisch lezen en beoordelen van vakliteratuur en hoe u zelfstandig een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek opzet en uitvoert. Bij dit laatste ontvangt u intensieve begeleiding. Het onderzoeksproject leidt tot een conceptartikel en een presentatie op een afsluitend symposium.
  6. Professioneel werken met hierin:
   invloed nemen, de rol van de professional, mediprudentie, intervisie, verdieping in complexe argumentatie, verdieping protocollen, ethiek, omgaan met incidenten.
  7. Stages en keuzeonderwijs
   Tijdens de perioden waarin u in opleiding bent dient u 3 verplichte stages (25 dagen) te realiseren als ook 60 uur keuzeonderwijs te volgen. Dat biedt ruimte voor individuele keuzes bij uw competentieontwikkeling. Hiervoor is een aantal keuzemodules beschikbaar.

  Als u de UWV-Basisopleiding Verzekeringsgeneeskunde (BOVG) volgt, is het mogelijk een vrijstelling te vragen voor de gelijksoortige module Inleiding Sociale Geneeskunde van de NSPOH.

  Intake en leerroute

  Toelating tot de opleiding en afstemming van de leerroute gebeurt op basis van een intakegesprek, waarin uw kennis, werksituatie, werkervaring, motivatie en verwachtingen worden besproken. Op grond van uw ervaring en competenties kunt u vrijstelling(en) krijgen en/of is een zij-instroomprogramma mogelijk. De modulaire opzet maakt het mogelijk om bepaalde onderdelen van de opleiding apart te volgen. Het leidt niet tot registratie, maar tot certificaten die later tot (gedeeltelijke) compensatie kunnen leiden als u alsnog de medische vervolgopleiding verzekeringsgeneeskunde gaat volgen.

  Voortgang en toetsing

  Gedurende de opleiding vinden voortgangsgesprekken plaats, waarin u samen met uw praktijkopleider en een NSPOH-opleider/adviseur uw ontwikkeling bespreekt. Hierbij maakt u gebruik van uw portfolio. U wordt op onderdelen van het cursorisch onderwijs en de praktijkopleiding getoetst. Afhankelijk van het soort onderwijs gebeurt dat afwisselend in de vorm van bijvoorbeeld een (schriftelijk) toets, een stageverslag, een projectbespreking of een presentatie. Elk onderdeel dient minimaal met een voldoende afgesloten te worden. U verzamelt in uw portfolio alle producten die een bewijs leveren van uw competentieontwikkeling. De opleiding is afgesloten als u kunt aantonen dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan en dat uw competentieniveau voldoende is.

  Wanneer

  Instromen in  de opleiding verzekeringsgeneeskunde is in principe op meerdere momenten in het jaar mogelijk. De startdata zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

   

  Aanmelding

  Heeft u belangstelling voor deze opleiding dan meldt u zich aan via de aanmeld-knop. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met u op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. Meestal dient u extra informatie, zoals een CV, kopieën van diploma’s, op te sturen. Na ontvangst van de ingevulde documenten ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak voor een gesprek dat bij de NSPOH plaatsvindt. Wanneer u na het intakegesprek besluit de opleiding daadwerkelijk te volgen, ontvangt u overeenkomsten die ondertekend dienen te worden. Vervolgens ontvangt u een definitieve plaatsingsbevestiging.

  Voor deelnemers werkzaam bij het UWV is inschrijving voor de opleiding slechts mogelijk via de werkgever als voldaan is aan de eisen (afronding BOVG).

  Waar

  Utrecht 

  Omvang en individualisering opleidingsduur

  Totale opleiding: vier jaar.

  Indien u in aanmerking denkt te komen voor verkorting van de opleidingsduur, klik dan op Individualisering opleidingsduur medische vervolgopleidingen en gevolgen voor de deelnemer aan opleiding in de sociale geneeskunde.
  Of download de pdf.

  Toelatingseisen

  • Diploma basisarts, BIG-geregistreerd
  • Minimaal 50% werkzaam bij een erkende opleidingsinrichting.

  Kosten

  De prijs voor de opleiding bedraagt € 46.000 (prijspeil 2017).

  De eerste module van de opleiding (Inleiding Sociale Geneeskunde) kunt u volgen als losse module. Succesvol afronden hiervan leidt tot vrijstelling van het cursorisch onderwijs van deze module van de opleiding. Vrijstelling voor het praktijkgedeelte van de opleiding voor de duur van de module is mogelijk indien aan de voorwaarden voor de praktijkopleiding wordt voldaan.

  Kosten voor keuzeonderwijs worden apart in rekening gebracht. De exacte kosten zijn afhankelijk van het onderwijs dat u daadwerkelijk volgt.

  De opleiding wordt betaald door de werkgever van de arts-in-opleiding.
  U dient zich in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS. Voor de kosten klik hier.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier

  Aios tijdens de opleiding:

  “Ons werk begint waar het voor andere artsen eindigt.”
  “Als verzekeringsarts heb je een medisch, sociaal én juridisch beroep.”

  Artikel

  Lees 'Wij zijn de poortwachter naar de uitkering',  in Arts in spe, nr. 3 - 20 augustus 2011 , jaargang 2011, pags 16-17, door Naomi Querido.

  Filmpresentatie

  Bekijk hieronder over het vak van de verzekeringsarts. De NVVG ontwikkelde dit filmpje samen met de KNMG.