NSPOH

Medische vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde

Bedrijfsarts

 • Print
 • Send a friend
 • Dé specialist op het gebied van arbeid en gezondheid

  U bent geïnteresseerd in de relatie tussen werk, gezondheid en welzijn. Voorkómen van gezondheidsschade door het werk staat bij u hoog in het vaandel. U wilt dat mensen hun werk duurzaam kunnen behouden. U bent standvastig, onafhankelijk, zakelijk, tactvol en betrokken. U vindt het boeiend te bewegen in het krachtenveld van werkgever, werknemer en arbodienst. U wilt een goede dokter zijn én een goede adviseur. Kies dan voor de medische vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde.

  Het beroep

  Als bedrijfsarts fungeert u als een spin in het web – met als belangrijkste taak het waken over de gezondheid van de werkende mens. U adviseert op individueel en op bedrijfsniveau over het gezond houden en gezond krijgen van mens én bedrijf. U beoordeelt de belasting en belastbaarheid van werknemers en geeft ze een persoonlijke begeleiding bij verzuim en reïntegratie. U adviseert bedrijven over het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het voorkomen of beperken van (beroeps)ziekten.

  De opleiding

  De medische vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde duurt 4 jaar (bij voltijdse aanstelling) en leidt tot inschrijving in het landelijke register van bedrijfsartsen. Tijdens de opleiding bent u als aios (bedrijfsarts-in-opleiding) werkzaam bij een arbodienst of een bedrijfsgezondheidsdienst. Hierdoor fungeert de praktijk als leerwerkplek om uw competenties te oefenen en te ontwikkelen. U leert dankzij uw dagelijkse werk onder begeleiding van uw praktijkopleider en op basis van praktijkopdrachten. Parallel aan deze praktijkopleiding vindt het instituutsonderwijs plaats. Daarbij krijgt u kennis en vaardigheden aangeboden in een afwisselend programma van interactieve colleges, vaardigheidstrainingen, opdrachten en thematische werkgroepen.

  Tijdens de opleiding krijgen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen regelmatig in multi-disciplinaire groepen onderwijs. Zij werken dan vakoverstijgend samen aan moduleopdrachten. Dit ervaren zij als een meerwaarde. 

  Voorwaarden

  Om aan de medische vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde deel te nemen bent u als (basis)arts tenminste 50% per week werkzaam op het gebied van de bedrijfsgeneeskunde. Verder bent/hebt u:

  Kwaliteitsbewaking

  De medische vervolgopleiding Bedrijfsgeneeskunde is ontwikkeld vanuit wensen en eisen in het veld en is opgezet volgens het CanMEDS-model. Het curriculum is gebaseerd op de Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) zoals geformuleerd door het College Sociale Geneeskunde (CSG). De onderwijsvisie op bedrijfsgeneeskunde is beschreven in het handboek sociale geneeskunde, hoofdstuk 3. Een speciale onderwijscommissie adviseert de NSPOH over het opleidingsaanbod en het niveau van de opleiding; ook is de commissie betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

  Competentiegericht

  Binnen de opleiding staan professionele competenties centraal. U leert adequaat te handelen in complexe beroepssituaties, constructief samen te werken in multidisciplinair verband en effectief te communiceren. De praktijkopleiding staat voorop en de instituutsopleiding sluit er naadloos op aan. Beide vormen van opleiding zijn een geïntegreerd geheel.

  Werken en leren

  De medische vervolgopleiding bestaat voor 80% uit werken in de praktijk onder begeleiding van uw praktijkopleider en voor 20% uit opleidingsactiviteiten o.a. cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Dat betekent bij een fulltime dienstverband 4 dagen per week opleiding op de werkplek en één dag per week les. U bent zelf verantwoordelijk voor uw leerproces. U stelt een eigen portfolio samen om uw competenties concreet te maken en uw ontwikkeling te volgen.

  Onderwijsperioden

  De opleiding is ingedeeld in verschillende onderwijsperioden met een inhoudelijk thema:

  1. Inleiding Sociale Geneeskunde
   Oriëntatie op het sociaal geneeskundige beroepenveld en de bedrijfsgeneeskunde in het bijzonder. U maakt kennis met wet- en regelgeving op het gebied arbeidsomstandigheden, gezondheidsbevordering, verzuim en arbeidsongeschiktheid. U krijgt inzicht in de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts. U ontwikkelt gevoel voor het werken in een commerciële setting van arbodienstverlening en welke consequenties dat heeft voor uw rol en positie als bedrijfsarts-adviseur. U werkt aan uw medisch inhoudelijke en communicatieve competenties. U bespreekt met uw opleiders uw ervaringen in de praktijk, hoe u opleiding en werk het beste kunt combineren en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. Deze module kan als losse module worden gevolgd, zie ook het tabblad "praktische info" onder "kosten".
  2. Beroepsvaardigheden en Instrumenten
   ​Verdieping op de inhoud van het vak en enige vak-paradigma’s met onderwerpen als verzuim, beroepsziekten en consultvoering, het medisch dossier en uw adviesrol als bedrijfsarts. U legt de basis voor uw professioneel handelen.
  3. Verzuim en re-integratie
   U richt zich op het verzuimspreekuur van de bedrijfsarts. U toetst de praktijk aan professionele richtlijnen en methoden. U maakt kennis met het domein van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Ook aan de orde komen: preventie van verzuim en WIA-instroom, het maken van verzuimanalyses en het adviseren over verzuimbeleid aan directie en ondernemingsraad.
  4. Risico’s in arbeid
   Verdieping in de core business van de bedrijfsarts: ‘het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden, het bewaken van de gezondheid en het adviseren over duurzame inzetbaarheid’. Aan de orde komen onder andere preventief medisch onderzoek, risicofactoren en beroepsziekten.
  5. Professioneel werken
   Modulen over beoordelen, ethiek en kwaliteit waarbij u uw professioneel handelen verder ontwikkelt. Verdieping op het gebied van onafhankelijk profileren, ICT, intervisie en reflectie op eigen functioneren en eigen handelen.
  6. ​Onderzoeksproject
   U verdiept zich in het evidence-based werken, het kritisch lezen en beoordelen van vakliteratuur en hoe u zelfstandig een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek opzet en uitvoert. Bij dit laatste ontvangt u intensieve begeleiding. Het onderzoeksproject leidt tot een conceptartikel en een presentatie op een afsluitend symposium.
  7. Stages en keuzeonderwijs
   Verdeeld over de semesters zijn 4 verplichte stages opgenomen: een oriënterende stage, een vrije stage, een onderzoeksstage en een methodiekstage. Het onderwijsprogramma biedt daarnaast ruimte voor individuele keuzes bij uw competentieontwikkeling. Hiervoor is een aantal keuzemodules beschikbaar.

  Intake en leerroute

  Toelating tot de opleiding en afstemming van de leerroute gebeurt op basis van een intakegesprek, waarin uw kennis, werksituatie, werkervaring, motivatie en verwachtingen worden besproken. Op grond van uw ervaring en competenties kunt u vrijstelling(en) krijgen en/of is een zij-instroomprogramma mogelijk. De modulaire opzet maakt het mogelijk om bepaalde onderdelen van de opleiding apart te volgen. Dat laatste leidt niet tot registratie, maar tot certificaten die later tot (gedeeltelijke) vrijstellingen kunnen leiden wanneer u alsnog de medische vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde gaat volgen.

  Voortgang en toetsing

  Gedurende de opleiding vinden voortgangsgesprekken plaats, waarin u samen met uw praktijkopleider en een NSPOH-opleider/adviseur uw ontwikkeling bespreekt. Hierbij maakt u gebruik van uw portfolio. U wordt op onderdelen van het cursorisch onderwijs en de praktijkopleiding getoetst. Afhankelijk van het soort onderwijs gebeurt dat afwisselend in de vorm van bijvoorbeeld een (schriftelijk) toets, een stageverslag, een projectbespreking of een presentatie. Elk onderdeel dient minimaal met een voldoende afgesloten te worden. U verzamelt in uw portfolio alle producten die een bewijs leveren van uw competentieontwikkeling. De opleiding is afgesloten als u kunt aantonen dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan en dat uw competentieniveau voldoende is.

  Wanneer

  Instromen in deze opleiding is in principe op meerdere momenten in het jaar mogelijk. De startdata zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Op 14 maart 2017 start de volgende groep deelnemers.

  Aanmelding

  Heeft u belangstelling voor deze opleiding dan meldt u zich aan via de aanmeld-knop. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met u op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. Meestal dient u extra informatie, zoals een CV, kopieën van diploma’s, op te sturen. Na ontvangst van de ingevulde documenten ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak voor een gesprek dat bij de NSPOH plaatsvindt. Wanneer u na het intakegesprek besluit de opleiding daadwerkelijk te volgen, ontvangt u overeenkomsten die ondertekend dienen te worden. Vervolgens ontvangt u een definitieve plaatsingsbevestiging.

  Waar

  Utrecht.
  Bij voldoende deelnemers is de opleiding in-company of in uw regio mogelijk.

  Omvang en individualisering opleidingsduur

  Totale opleiding: vier jaar.

  Indien u in aanmerking denkt te komen voor verkorting van de opleidingsduur, klik dan op Individualisering opleidingsduur medische vervolgopleidingen en gevolgen voor de deelnemer aan opleiding in de sociale geneeskunde
  Of download de pdf.

  Toelatingseisen

  • Diploma basisarts, BIG-geregistreerd
  • Minimaal 50% werkzaam bij een erkende opleidingsinrichting.

  Kosten

  De prijs voor de opleiding bedraagt € 39.000 (prijspeil 2017).

  De eerste module van de opleiding (Inleiding Sociale Geneeskunde) kunt u volgen als losse module. Succesvol afronden hiervan leidt tot vrijstelling van het cursorisch onderwijs van deze module van de opleiding. Vrijstelling voor het praktijkgedeelte van de opleiding voor de duur van de module is mogelijk indien aan de voorwaarden voor de praktijkopleiding wordt voldaan.

  Kosten voor keuzeonderwijs worden apart in rekening gebracht. De exacte kosten zijn afhankelijk van het onderwijs dat u daadwerkelijk volgt.

  De opleiding wordt veelal betaald door de werkgever van de arts-in-opleiding.

  U dient zich in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS. Voor de kosten klik hier.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier

   

  Aios tijdens de opleiding:

  • “Ik wil graag meer aan het begin van de keten werken, preventief bezig zijn. Ik denk dat de opleiding mij kansen biedt dat te gaan doen.”
  • “Het werken in kleine groepjes is erg leuk. Iedereen krijgt voldoende persoonlijke aandacht, je kunt de opdracht en de casuïstiek goed uitdiepen en het werkt blik verruimend om van anderen te horen hoe ze hun werk aanpakken.”
  • “Ze vertelden dat de opleiding veel tijd vergt, maar dat valt tot nu toe mee. We hebben nu twee dagen een zelfstandige onderwijsdag gehad, met een opdracht gewerkt. Dat scheelde erg veel reistijd.”

  Artikel

  Lees in Arts in spe Bedrijfsarts balanceert tussen belangen, nov 2010, pag 18-20.

  Filmpresentatie

  Bekijk hieronder "Een dag uit het leven van een bedrijfsarts" over het vak van de bedrijfsarts. De NVAB ontwikkelde dit filmpje samen met de KNMG.